Jenny Mackenzie

Senior Scientist

jm@spinchip.no

+47 413 45 907